search
top
top

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

ม.สุโขทัย02 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2556 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2555 ใน 12 สาขา และรวมถึงสาขานิติศาสตร์ด้วยครับ มีวิชาเอกดังนี้ 

 • กฎหมายธุรกิจ 
 • กฎหมายมหาชน 
 • กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม

          มีขั้นตอนและวิธีการดังนี้

 •  ระเบียบการสมัครและใบสมัคร

 ผู้สนใจที่ต้องการสมัครเพื่อรับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สามารถเลือกช่องทางการซื้อหรือ download ระเบียบการการสมัุครและใบสมัครได้ดังนี้

 1 ซื้อด้วยตนเอง

 1. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี วันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

1.1 ที่อาคารบริการ 1 ชั้น 2 (ตึกหน้าเสาธง)

1.2 ที่สำนักพิมพ์ ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่าย อาคารบริภัณฑ์ ชั้น 1

2. ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง

 2 สั่งซื้อทางไปรษณีย์

2.1. download แบบฟอร์มการสั่งซื้อ(กรุณาสั่งซื้อก่อนสิ้นสุดการรับสมัคร 20 วัน)

2.2. จ่ายชำระค่าระเบียบการสมัคร ผ่าน Pay @ Post สั่งจ่ายปลายทางชื่อและที่อยู่ผู้รับเงินเป็น “มสธ.” โดยระบุจำนวนเงินใน Pay @ Post

เป็นจำนวนเงินเท่ากับราคาระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อ (ต้องชำระค่าระเบียบการสมัครที่สั่งซื้อเป็น Pay @ Post เท่านั้น) ระเบียบการสมัครชุดวิชาละ 200 บาท

2.3. เขียนจดหมายสั่งซื้อระเบียบการสมัครฯ โดย ระบุชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้สั่งซื้อ จำนวนระเบียบการฯ ที่สั่งซื้อ พร้อมด้วยจำนวนเงินและเลขที่ Pay @ Post อย่างชัดเจน (พร้อมวงเล็บมุมซองว่า “ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา”) โดยส่งมายังมหาวิทยาลัย ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)

3 Download

          สามารถ download ใบสมัครได้ฟรี ประกาศ/ระเบียบการ/ใบสมัคร  (ทั้งนี้ได้แนบ font เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสมมาให้พร้อมแล้ว)

 • การสมัคร

ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัคร พร้อมชำระ ค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 500 บาท โดยชำระ ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หมายเลขโปรแกรมทำการ 473 แล้วส่งเอกสารไปยัง มหาวิทยาลัยฯ ตามที่อยู่ต่อไปนี้

         ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตู้ ป.ณ. 55 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 (ซื้อระเบียบการสมัครฯ ระดับบัณฑิตศึกษา)

โดยกำหนดส่งเอกสารการสมัครภายใน 15 ตุลาคม 2555 – 15 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ จะไม่พิจารณาคืนเอกสารการสมัคร พร้อมธนาณัติแก่ผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและ/หรือ ผู้สมัครจะขอเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา / แขนงวิชาภายหลังการสมัครไม่ได้
(หมายเหตุ วันสุดท้ายของการรับสมัครดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

 • การตอบรับการได้รับเอกสารการสมัคร

เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัครเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งตอบรับการจัดส่งใบสมัครทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ (ตรวจสอบได้หลังจากสำนักบัณฑิตศึกษาได้รับเอกสารการสมัคร ประมาณ 20-30 วันทำการ) และส่งหนังสือตอบรับการได้รับเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์อีกทางหนึ่ง

 • การแจ้งผลการคัดเลือก

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ทาง www.stou.ac.th คลิกที่ บัณฑิตศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ และมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้สมัครทุกคนทราบทางไปรษณีย์ ภายหลังประกาศผลทาง website ประมาณ 2 สัปดาห์

 

รายละเอียด : http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/ApplyMaster1.htm

 

Credit : http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/masters/index.htm (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

Incoming search terms:

 • ป โท ม ราม 2556
 • เรียนโทรามคําแหง 2556
 • ม รามคําแหง ป ตรี 56
 • รามคําแหง ปริญญาโท 2556
 • เรียนโท ม ราม 2556
 • เรียนป บัณฑิต มสธ
 • สมัครปริญญาโท 2556
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปี2556
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท 2556
 • สมัครเรียนสุโขทัยธรรมมาธิราช 2556
 • ป โท มช 2556
 • รายชื่อผู้เข้ารับปริญญา รามคําแหง 2556
 • ป โท มช 56
 • สมัครเรียน ป โท นิติฯ มสธ 2555-2556
 • มหาวิทยาลัยรามคําแหงปริญญาโทเชียงใหม่2556

Leave a Reply

*

top